Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop  Beauty by Belique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanning Beauty by Belique

Beauty by Belique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty by Belique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Beauty by Belique. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Beauty by Belique  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Indien de klant helemaal niet komt of niet voor 24 uur afmeld mag Beauty by Belique 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 1. Betalingen

Beauty by Belique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty by Belique vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend contant en via de pin mogelijk, betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

 1. Personeel in de salon

Op dit moment is Beauty by Belique  een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty by Belique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Beauty by Belique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

 1. Geheimhouding

Beauty by Belique  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty by Belique  verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Beauty by Belique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty by Belique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Beauty by Belique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

 1. Garantie

Beauty by Belique  geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De cliënt andere  producten dan door Beauty by Belique  geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

 

 1. Beschadiging & diefstal

Beauty by Belique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty by Belique meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty by Belique en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Belique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Belique het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.